Щорічний призов на строкову службу у 2022 році: особливості щодо військового обліку жінок

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (стаття 15) передбачено, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

Строки проведення призову громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніше як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Указом Президента України від 29.12.2021 № 687/2021 визначено, що наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня по червень та з жовтня по грудень.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати за місяць до початку цих дат.

Міністерство оборони України наголошує, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасів та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Відповідно до статті 18 Закону № 2232-ХІІ від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Статтею 17 Закону № 2232-ХІІ передбачено, що відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають: 

 • непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник …, неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер …; одинокого батька або одиноку матір …; дитину віком до трьох років …; двох і більше дітей; дитину з інвалідністю; дружину з інвалідністю; вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
 • в інтернатуріаспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав.

У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю.

Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

 • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Міністерство оборони України на звернення Профспілки працівників освіти і науки України щодо ведення військового обліку громадянин України жіночої статі надало роз’яснення за № 321/494 від 26.01.2022. 

У роз’ясненні, зокрема, вказується, що порядком взяття на облік громадян України (незалежно від статі) на військовий облік військовозобов’язаних визначено:

 • статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 • пунктом 18 Порядку організації та ведення військового призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 № 921;
 • переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313.

Міністерство оборони України вказує щодо необхідних дій громадян жіночої статі для забезпечення виконання вимог законодавства про військовий обов’язок, а саме:

 • визначити придатність до військової служби шляхом прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації місця проживання та пройти військово-лікарську комісію;
 • надати посадовим особам ТЦК та СП необхідну інформацію для взяття на військовий облік разом із фотокарткою 3Х4 та інші документи;
 • призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий за умови потреби та наявності посад, на яких можливо утримувати військовослужбовців-жінок із відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Порядок взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначено ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ.

За інформацією Міністерства оборони України – підготовлено нову редакцію наказу «Про затвердження переліку спеціальностей та /або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями,…», яким визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

Джерело: Ок Кадровик